haoshuo
车仔面
07-25 12:07#聊天交流
不会这个黑漆漆的就是我的宠物吧emoji
haoshuo
haoshuo
奥比岛:梦想国度
9074369
进入房间
haoshuo
话题讨论
haoshuo
帅到不能李姐07-25 12:10
是你的小精灵
haoshuo
车仔面07-25 12:12
@帅到不能李姐 你们的长啥样,我这个不能说不好看
haoshuo
帅到不能李姐07-25 12:13
@车仔面 都是一个样子,颜色不一样哈哈哈哈,我的是蓝色
haoshuo
熊心07-25 12:16
我蓝的,奥比也是蓝的emoji
haoshuo1
haoshuo
熊心07-25 12:17
小号粉emoji
haoshuo
吟烛07-25 13:53
你自己选的居然叫黑漆漆
haoshuo
吟烛07-25 13:53
改名叫黑漆漆吧
haoshuo
吟烛07-25 13:53
刚刚好
haoshuo
晚晚皆安07-25 14:07
是的
查看更多精彩回复
haoshuo
App内打开
发表评论
上海好说信息技术有限公司