haoshuo
桑葚
07-06 16:58
#日常聊天
王者英雄台词票选top10。。。
haoshuo
haoshuo
王者荣耀
71764.0万
进入房间
haoshuo
话题讨论
haoshuo
帅到不能李姐07-06 16:59
所以只会出第一个吗?
haoshuo
倔强07-06 17:02
所以这个是出语音还是出表情,只能该英雄用吗?
haoshuo
桑葚07-06 17:07
好像有时限的。。。
haoshuo
haoshuo
桑葚07-06 17:07
@帅到不能李姐 十个
haoshuo1
haoshuo
桑葚07-06 17:08
@倔强 表情。。
haoshuo
倔强07-06 17:25
俺老孙来也,都有现成的表情,希望直接做到游戏里,我给它用烂!
haoshuo
haoshuo1
haoshuo2
haoshuo
桑葚07-06 17:25
@倔强 笑死
haoshuo
晚晚皆安07-06 17:45
怎么没听过小乔这句
haoshuo2
查看更多精彩回复
haoshuo
App内打开
发表评论
上海好说信息技术有限公司