haoshuo
晚晚皆安
07-06 10:18#闲聊天地
#和妈妈五年前的聊天短信#

妈妈说话真的很暖很温柔啊
haoshuohaoshuohaoshuohaoshuo
[抱抱]2
haoshuo
好说咖啡店
27734.3万
进入房间
haoshuo
话题讨论
haoshuo
晚晚皆安07-06 10:18
haoshuohaoshuohaoshuo
haoshuo
晚晚皆安07-06 10:19
haoshuohaoshuo
haoshuo
晚晚皆安07-06 10:20
温柔的人真的好好~
haoshuo
柑橘杀手07-06 10:22
哭了,好喜欢这样的爸妈
haoshuo
尤柯07-06 10:31
这样家庭下的小孩很幸福
haoshuo
晚晚皆安07-06 10:44
@柑橘杀手 呜呜
haoshuo
晚晚皆安07-06 10:45
@尤柯 是的,被温柔对待的应该也会很温柔
查看更多精彩回复
haoshuo
App内打开
发表评论
上海好说信息技术有限公司