haoshuo
阿烨从不咕咕
06-22 16:17#日常聊天
刚才上课偷偷打了一局,经典我打我的队友打队友的
haoshuohaoshuo
[坏笑]1
haoshuo
王者荣耀
91655.0万
进入房间
haoshuo
话题讨论
haoshuo
倔强06-22 16:18
马上就要期末考了,不合适吧emoji
haoshuo
阿烨从不咕咕06-22 16:20
@倔强 还有三局上钻石,上了钻石就考试!
haoshuo
帅到不能李姐06-22 16:32
@倔强 emoji那你带带啊
haoshuo
倔强06-22 16:37
@帅到不能李姐 emoji我是不用考试,那我要上班呢
haoshuo
软兜长鱼06-22 16:45
哈哈哈哈哈牛哇牛哇!emoji
haoshuo
晚晚皆安06-22 16:50
上课打游戏是吧,告老师了
haoshuo
帅到不能李姐06-22 16:51
@倔强 不上了emoji
haoshuo1
查看更多精彩回复
haoshuo
App内打开
发表评论
上海好说信息技术有限公司