haoshuo
ES的喵
06-16 17:34
#聊天交流
点击这个emoji,你抽到资格的概率就会增加1%
[错误]1
[加号]8
haoshuo
鸣潮
52717
进入房间
haoshuo
话题讨论
haoshuo
阿烨从不咕咕06-16 17:41
我点了99次加号,不用谢
haoshuo
ES的喵06-16 17:42
@阿烨从不咕咕 emoji那点一百次必中
haoshuo
拙山枯水大江行06-16 18:00
我吧加号倾斜45度是不是也可以?
haoshuo
ES的喵06-17 10:04
@拙山枯水大江行 45读百分之0.5emoji
查看更多精彩回复
haoshuo
App内打开
发表评论
上海好说信息技术有限公司