haoshuo
帅到不能李姐
06-16 16:02
#闲聊天地
这41度合理吗?
haoshuo
haoshuo
好说咖啡店
27374.3万
进入房间
haoshuo
话题讨论
haoshuo
尤柯06-16 16:03
关键,我看了眼上海,上海特么比西安还低5度麻了
haoshuo
Dark♂冒险家06-16 16:04
比你们那低两度
haoshuo
帅到不能李姐06-16 16:04
@尤柯 西安在每年高温城市都排得上号的
haoshuo
尤柯06-16 16:05
@帅到不能李姐 那完蛋了。今年我一定会发烧
haoshuo
大小不理06-16 17:55
离谱
haoshuo
岩川06-17 08:49
明天开始我这又要连着下雨
haoshuo
帅到不能李姐06-17 09:11
@岩川 羡慕死了
查看更多精彩回复
haoshuo
App内打开
发表评论
上海好说信息技术有限公司