haoshuo
小文🌻
05-18 18:52
#综合聊天
说友们,我们2.0.6版本发布后,发现隐私协议点击后出现白屏,所以刚刚更新了一版,部分已安装的用户收到了更新提醒,抱歉打扰啦,有条件的说友可以花费60M再更新一下,感谢大家的理解emojiemojiemoji
[爱心]5
haoshuo
好说官方
29762.0万
进入房间
haoshuo
话题讨论
haoshuo
软兜长鱼05-18 18:55
像我这种没有条件的呢emojiemoji
haoshuo
小文🌻05-18 18:55
@软兜长鱼 我开热点给你!
haoshuo
软兜长鱼05-18 19:09
@小文🌻 哈哈哈哈这也太贴心了!!我现在就买去上海的票(不是emojiemoji
haoshuo
Setsu05-18 19:14
@软兜长鱼 上海欢迎你!不用客气emoji
haoshuo
软兜长鱼05-18 19:28
@Setsu 上海让我从哪来的回哪去emojiemoji
查看更多精彩回复
相关推荐
查看更多内容
haoshuo
App内打开
发表评论
上海好说信息技术有限公司