haoshuo
05-06 17:54
#简单说说。
收集无聊时会做的事情。
haoshuo
有一点点收集癖
22164
进入房间
haoshuo
话题讨论
haoshuo
05-06 17:54
发呆,谢谢。
haoshuo
短歌不行05-06 17:55
- 写字
haoshuo
尤柯05-06 17:56
听着歌发呆,或者回忆过去
haoshuo1
haoshuo
漂浮的布丁05-06 17:59
玩拼图
haoshuo
沈从文另一本书05-06 18:14
做几个俯卧撑
haoshuo1
haoshuo
大小不理05-06 18:27
emoji睡觉
haoshuo1
haoshuo
05-07 11:46
@短歌不行 当时也想这么写;但因为不是总有机会写。
haoshuo
05-07 11:46
@尤柯 绝不回忆过去
haoshuo
05-07 11:47
@漂浮的布丁 这个好棒!!想看看
haoshuo
05-07 11:47
@大小不理 整天无聊整天睡觉hhh
查看更多精彩回复
haoshuo
App内打开
发表评论
上海好说信息技术有限公司