haoshuo
更衣人偶君
04-20 15:46
#综合聊天
还记得你小时的那个布娃娃吗?

格温:走路摇ZLY
haoshuohaoshuohaoshuohaoshuo
[胜利]1
haoshuo
英雄联盟手游
39982.3万
进入房间
haoshuo
话题讨论
haoshuo
尤柯04-20 15:58
emoji还没上线的英雄可以发到LOL里
haoshuo
更衣人偶君04-20 16:10
@尤柯 手游英雄出的好慢emoji
haoshuo
尤柯04-20 16:12
@更衣人偶君 得砍数值什么的吧。感觉出格温数值太炸了
haoshuo
八刊木诺04-20 16:34
@尤柯 应该是要调,只要不是太残废,就算弱一点我会玩的
haoshuo
大小不理04-20 19:01
emoji可爱
haoshuo1
查看更多精彩回复
haoshuo
App内打开
发表评论
上海好说信息技术有限公司