haoshuo
阿烨从不咕咕
04-13 09:41
#闲聊天地
早早早,早上起来洗完头,神清气爽,等等,貌似要迟到了emoji
[鸭爪]2
[坏笑]2
haoshuo
好说咖啡店
26514.2万
进入房间
haoshuo
话题讨论
haoshuo
瓜娃子04-13 09:43
羡慕啊,居然能出门
haoshuo
鼻涕04-13 10:02
这个点起床,咱就是说,下午去吧
haoshuo
沈从文另一本书04-13 10:17
洗完头的阿烨一定很帅
haoshuo
软兜长鱼04-13 11:16
emojiemoji 所以迟到了没有?
haoshuo
阿烨从不咕咕04-13 11:27
@软兜长鱼 没有呢,赶在最后一分钟打上卡了emoji
haoshuo
软兜长鱼04-13 12:32
@阿烨从不咕咕 emojiemojiemojiemoji也太快乐了
haoshuo
大小不理04-13 16:37
下次快迟到就顺便洗个澡把
查看更多精彩回复
haoshuo
App内打开
发表评论
上海好说信息技术有限公司