haoshuo
软兜长鱼
04-08 08:46
#闲聊天地
看到上海的朋友发的朋友圈emojiemoji
haoshuo
[胜利]5
haoshuo
好说咖啡店
26514.2万
进入房间
haoshuo
话题讨论
haoshuo
大小不理04-08 09:57
已经自给自足了
haoshuo1
haoshuo
沈从文另一本书04-08 10:26
昨天看了个段子,让家里养点鸡和蟑螂,生态循环
haoshuo
软兜长鱼04-08 11:07
@沈从文另一本书 哈哈哈哈那得养多少蟑螂才够鸡一天三顿地吃啊emojiemoji
haoshuo
沈从文另一本书04-08 11:08
@软兜长鱼 当你的家里能看到一只蟑螂,可能地下已经有了成百上千只蟑螂
haoshuo
软兜长鱼04-08 11:09
@沈从文另一本书 快告诉我 你用了夸张的修辞手法emojiemojiemojiemoji
haoshuo
沈从文另一本书04-08 11:11
@软兜长鱼 很可惜 并没有夸张emoji
haoshuo1
查看更多精彩回复
haoshuo
App内打开
发表评论
上海好说信息技术有限公司