haoshuo
武内厨
01-31 13:11#💬 聊天室
假期上分首选!
还得看我“爆爆”!
emojiemojiemoji

(上分第一道要度过的难关,就是要接受:一直玩同一个英雄不厌倦。对面不ban又不拿,我就选。
能赢干嘛不玩emoji
haoshuo
[哇哦]5
haoshuo
英雄联盟
24192.0万
进入房间
haoshuo
话题讨论
haoshuo
帅到不能李姐01-31 13:29
真不错
haoshuo
断时晴雨01-31 13:38
大佬!
查看更多精彩回复
haoshuo
App内打开
发表评论
上海好说信息技术有限公司